REGULAMIN KONKURSU pt. "Wygraj Kolagen"

 1. Postanowienia ogólne: 
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Wygraj Kolagen”, zwanym dalej „Konkursem”.
  1.2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”)jest:
  Firma Seopol Sylwester Kalinowski z siedzibą w Białymstoku, kod pocztowy 15-111, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 2 lok. 506, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Łapach pod numerem 1757, posiadającą NIP: 966-149-77-17 oraz REGON: 200108559 (http://www.seopol.pl/)
  1.3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej http://kolagen-inventia.pl/konkurs.html (dalej „Strona”)
  1.4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie od 25 lutego godz. 0:00 do godz. 23:59 w dniu 14 października 2013.
  1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat trzynaście (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
  1.6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
 2. Warunki udziału w Konkursie
  2.1.Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest:
  2.1.1. Poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie http://kolagen-inventia.pl/konkurs.html  (podanie adresu e-mail wraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera kolagen-inventia.pl)
  2.1.2. Potwierdzenie zapisania się do bazy newsletterowej, poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany w mailu zwrotnym
  2.1.3. Przesłanie odpowiedzi konkursowej w postaci dokończenia zdania: Chciałabym zacząć stosować kolagen, ponieważ...
  2.1.4. Wysłanie formularza wraz z Odpowiedzią Konkursową 
  2.2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej:„Zgłoszenie”). Uczestnik może dokonać tylko 1 (jednego) Zgłoszenia w trakcie trwania Konkursu. 
  2.3. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Odpowiedź Konkursowa musi spełniać następujące warunki:
  2.3.1. Musi być podana sporządzona w języku polskim;
  2.3.2. Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem;
  2.3.3. Nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów;
  2.3.4. Nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, a także danych osobowych.
  2.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Odpowiedź Konkursowa nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora, na zasadach określonych w pkt 7.5. niniejszego Regulaminu.
 3. Nagrody:
  3.1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnikom, których odpowiedzi zostały ocenione jako najciekawsze zostaną przyznane następujące nagrody:
  - 3 butelki Kolagenu Naturalnego Platinum 100ml
  3.2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
  3.3. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu.
  4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.
  4.2. Komisja przyzna Nagrody tym spośród prawidłowo zgłoszonych do udziału w Konkursie Uczestnikom, których Odpowiedzi Konkursowe spełniają wymogi określone w niniejszym Regulaminie i które zostaną uznane za najlepsze, pod względem pomysłowości, kreatywności i oryginalności.
  4.3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na blogu Adelia.com.pl.
  4.4. Uczestnicy, którzy nabędą uprawnienie do którejkolwiek Nagród zwani będą dalej „Laureatem/-ami”
  4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
  4.6. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Laureata w ramach Zgłoszenia. Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przesłania danych, określonych w pkt. 4.9 Regulaminu.
  4.7.Nagrody będą dostarczane pocztą na koszt Organizatora, na adres Laureata podany drogą mailową. Wysłanie Nagród nastąpi w terminie trzydziestu (30) dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
  4.8.Zobowiązanie wskazane w zdaniu poprzednim obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Uczestnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4.9.W przypadku braku możliwości przekazania Nagród, na skutek podania błędnych danych, zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również w przypadku trzykrotnej nieudanej próby doręczenia Nagrody, Nagroda przepada. 
  4.10.W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody a Komisja ponownie wyłania Laureata Konkursu.
 5. Wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowych:
  5.1.Zgodnie z art. 921 par. 3 kodeksu cywilnego, Organizatorzy nabywają od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi Konkursowej stworzonej przez danego Laureata na następujących polach eksploatacji:
  a.w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania–wytwarzanie egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
  b.wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu, 
  c.wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Odpowiedzi Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  d.wprowadzenie do pamięci komputera,
  e.rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji.
  5.2.Organizatorzy nabywają również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Odpowiedzi Konkursowej, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5.1. powyżej.
  5.3.Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatorów Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanych Odpowiedzi Konkursowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5.4.Poprzez przesłanie Odpowiedzi Konkursowej Laureat Konkursu oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi Konkursowej oraz że Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z wykorzystaniem Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatorów. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z Odpowiedzią Konkursową, Laureat jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatorów z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.
  5.5.Organizatorzy mogą przenieść nabyte przez niego prawa do Odpowiedzi Konkursowej na osoby trzecie bez zgody Laureata.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu. 
  6.1. Administratorami danych osobowych jest kolagen-inventia.pl
  6.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Konkursu, a także, o ile Uczestnik wyrazi na to oddzielną zgodę, w celach marketingowych administratorów danych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez uszczerbku dla obowiązku udostępnienia danych osobowych jako warunku uczestnictwa w Konkursie.
  6.3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 7. Postanowienia końcowe:
  7.1.Organizatorzy prowadzą stały monitoring przebiegu Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, o których mowa w ppkt 2.1.2. Regulaminu lub dokonania przez tego samego Uczestnika więcej niż 1 (jednego) Zgłoszenia, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu lub przy rozstrzyganiu Konkursu lub przyznawaniu którejkolwiek z Nagród.
  7.2.Postanowienie, objęte pkt.6.1. powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób zamierzających zostać Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu uzyskanie uczestnictwa w Konkursie i/lub zwycięstwa w Konkursie w sposób nieuczciwy i niezgody z zasadami „fair play”.
  7.3.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
  7.4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie. 
  7.5.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
  7.6.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu. 
  7.7.Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

Kolagen Naturalny

”Chciałabym zacząć stosować
   kolagen, ponieważ...

REGULAMIN